Odbor od troje sudija Evropskog suda za ljudska prava doneo je 20. oktobra 2022. godine šest odluka protiv Republike Srbije koje se odnose na neizvršenje pravnosnažnih presuda domaćih sudova. Odluke su objavljene na sajtu suda 10. novembra 2022. godine.

U predmetu Antonijević protiv Srbije, podnosilac se obratio sudu zbog neizvršenja domaće pravnosnažne presude protiv jedne privatne kompanije. Sud je ukazao, oslanjajući se na svoju prethodnu praksu, da se odgovornost države za izvršenje presuda protiv privatnih privrednih društava ne proteže dalje od stepena uključenja državnih organa u izvršni postupak, po čijem okončanju ta odgovornost prestaje. Nemogućnost izvršenja presude protiv privatnog dužnika zbog njegovog lošeg imovinskog stanja ne može se pripisati odgovornosti države, osim u meri u kojoj je neizvršenje pripisivo postupanju državnih organa (npr. greške ili kašnjenje u postupku izvršenja).

U konkretnom slučaju, nadležni privredni sud je odredio stečaj dužnika u maju 2015. godine (u odluci ESLJP koriste se termini „winding-up“ i „liquidator“, pa nije potpuno jasno da li se radilo o stečaju ili likvidaciji; ovde koristimo termin „stečaj“ jer su navedene činjenice bliže tom postupku). Podnosilac predstavke je, pored 136 drugih poverilaca, prijavio svoje potraživanje, koje je privredni sud uvažio. Održano je pet licitacija za prodaju dužnika, koji je konačno prodat u aprilu 2019. godine. Dužnik je prestao da postoji, a prihod od prodaje je raspoređen među poveriocima, pa je tako podnosilac predstavke u februaru 2020. godine primio oko 34% svog potraživanja. Podnosilac se u međuvremenu žalio na dužinu postupka stečaja, oslanjajući se na Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, ali su domaći sudovi utvrdili da nije bilo grešaka ili kašnjenja koji se mogu pripisati državnim organima. Konačnu odluku s tim u vezi Ustavni sud je doneo 3. februara 2021. godine i uručena je podnosiocu 23. marta 2021. godine.

ESLJP je na osnovu ovih činjenica zaključio da su pritužbe podnosioca očigledno neosnovane i odbacio je predstavku kao neprihvatljivu.

Pored toga, ESLJP je skinuo jedan broj predstavki sa liste predmeta nakon zaključenja novog seta poravnanja u predmetima oko neizvršenja domaćih pravnosnažnih presuda protiv preduzeća u društvenoj svojini. Poravnanja su zaključena u predmetima Lazić i drugi protiv Srbije, Mitrović i drugi protiv Srbije, Radonjić i drugi protiv Srbije, Stepanović i drugi protiv Srbije i Tasić i drugi protiv Srbije, na iznose od po 1.000 evra po podnosiocu na ime naknade nematerijalne štete zbog povrede prava na pravično suđenje iz člana 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima i prava na imovinu iz člana 1 Protokola br. 1 uz Konvenciju, i 250 evra po podnosiocu na ime troškova postupka.