Odbor od troje sudija Evropskog suda za ljudska prava doneo je 6. oktobra 2022. godine 11 odluka protiv Republike Srbije na osnovu poravnanja sa ukupno 89 podnosilaca predstavki. Odluke su objavljene na sajtu suda 27. oktobra 2022. godine i donete su u predmetima Anđelković i Vučković protiv Srbije, Bijanić i drugi protiv Srbije, Đurović i drugi protiv Srbije, Farkaš i drugi protiv Srbije, Milošević i drugi protiv Srbije, Pavlović i drugi protiv Srbije, SANA PREVOZ DOO protiv Srbije, STARA VAROŠ DOO TOPOLA protiv Srbije, Vuletić i drugi protiv Srbije, Jovković i drugi protiv Srbije i Grujić i drugi protiv Srbije.        

predstavke su podnete tokom 2021. i 2022. godine zbog povrede prava na pravično suđenje iz člana 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima i prava na imovinu iz člana 1 Protokola br. 1 uz Konvenciju zbog neizvršenja domaćih pravnosnažnih parničnih presuda protiv preduzeća u društvenoj svojini. Po ustaljenoj praksi, poravnanja su zaključena na iznose od 1.000 evra po podnosiocu na ime naknade nematerijalne štete (ukupno 89.000 evra) i 250 evra po podnosiocu na ime troškova postupka (ukupno 22.250 evra). Sud je skinuo predstavke sa liste predmeta, a Srbija je obavezana da ove iznose isplati podnosiocima u roku od tri meseca od obaveštavanja o odlukama.

U predmetima Burmaz protiv Srbije i Janjić i Petrović protiv Srbije sud je odbacio predstavke kao neprihvatljive pošto su podnete nakon smrti podnosilaca.

O poravnanjima u ovom kontekstu smo inicijalno pisali ovde, i sve odluke u ovom nizu se naslanjaju na odluku suda u predmetu Kačapor i drugi protiv Srbije