Odbor od troje sudija Evropskog suda za ljudska prava doneo je 22. septembra 2022. godine čak 18 odluka protiv Republike Srbije po poravnanjima zaključenim sa ukupno 156 podnosilaca predstavki. U pitanju su predmeti Almaši i drugi protiv Srbije, Džambas protiv Srbije, Jašović i drugi protiv Srbije, Jovanović i drugi protiv Srbije, Kocić i drugi protiv Srbije, Kukolj protiv Srbije, Lazarević i drugi protiv Srbije, LION D.O.O. Požarevac protiv Srbije, Milanović i drugi protiv Srbije, Miletić i drugi protiv Srbije, Milićević i drugi protiv Srbije, Popović i drugi protiv Srbije, Ristić i drugi protiv Srbije, Ristić protiv Srbije, Sojkić i drugi protiv Srbije, Stanić i drugi protiv Srbije, Tančić i drugi protiv Srbije, Tuzlak i drugi protiv Srbije. Odluke su objavljene na sajtu suda 13. oktobra 2022. godine.

Radi se o seriji predstavki podnetih zbog povrede prava na pravično suđenje iz člana 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima i prava na imovinu iz člana 1 Protokola br. 1 uz Konvenciju usled neizvršenja domaćih pravnosnažnih parničnih presuda protiv preduzeća u društvenoj svojini. Po ustaljenoj praksi u ovoj seriji predmeta, poravnanja su zaključena na iznos od 1.000 evra po podnosiocu na ime naknade nematerijalne štete (ukupno 156.000 evra), plus 250 evra po podnosiocu na ime troškova sudskog postupka (ukupno 38.750 evra, s tim što u predmetu Ristić protiv Srbije nije dosuđen iznos na ime ovih troškova). predstavke su skinute sa liste predmeta, a Republika Srbija je u obavezi da ove iznose uplati u roku od tri meseca od dana obaveštenja o odlukama suda.      

U predmetu Savović i Kovačević protiv Srbije, podnosioci su povukli predstavku jer su obeštećeni na domaćem nivou, pa je i ova predstavka skinuta sa liste.

Kao što smo ranije u više navrata pisali o poravnanjima pred ESLJP, a najvažnije ovde, reč je o nastavku ustaljene serije poravnanja koja se oslanjaja na odluku suda u predmetu Kačapor i drugi protiv Srbije.