Odbor od troje sudija Evropskog suda za ljudska prava doneo je 10. novembra 2022. godine dve odluke (u predmetima Aksić protiv Srbije i Magazin protiv Srbije) i jednu presudu (u predmetu Denćan i drugi protiv Srbije) u pogledu neizvršenja pravnosnažnih presuda domaćih sudova protiv privatnih i društvenih dužnika. Sve su objavljene na sajtu suda 1. decembra 2022. godine.

U predmetu Aksić protiv Srbije, predstavka o neizvršenju protiv društvenog dužnika je odbačena pošto podnosilac nije iskoristio pravna sredstva predviđena Zakonom o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku. Sud je ranije u predmetu Stanković protiv Srbije utvrdio da propuštanje korišćenja sredstava po ovom zakonu vodi gubitku statusa žrtve. Pošto podnosilac nije izneo razloge zbog kojih ovaj pravni mehanizam ne bi bio adekvatan ili delotvoran u njegovom slučaju, predstavka je proglašena neprihvatljivom.

U predmetu Magazin protiv Srbije, podnosilac je utužio povredu člana 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima (pravo na pravično suđenje) zbog neizvršenja pravnosnažne presude protiv privatnog lica. Ustavni sud je prethodno utvrdio povredu prava na suđenje u razumnom roku (sastavni deo prava na pravično suđenje) u korist podnosioca i naložio izvršnom sudu da preduzme korake da okonča postupak izvršenja. Podnosilac se zatim nije izjasnio da li želi da se postupak izvršenja nastavi pred sudom ili javnim izvršiteljem, shodno odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju iz 2015. godine. Usled ovog propusta, odluka o obustavi postupka izvršenja je postala pravnosnažna, a podnosilac je nije osporio. Po shvatanju ESLJP, podnosilac je time postao pasivan i posledično izgubio status žrtve. Sud je zaključio da je predstavka nespojiva ratione personae sa odredbama Konvencije i proglasio je neprihvatljivom.

Tri podnosioca predstavki u predmetu Denćan i drugi protiv Srbije utužili su povrede prava na pravično suđenje iz člana 6 Konvencije i prava na imovinu iz člana 1 Protokola br. 1 uz Konvenciju zbog odlaganja izvršenja pravnosnažne presude donete protiv preduzeća u društvenoj svojini. Sud je zaključio da nema nijednog razloga zbog kojeg bi odstupio od prakse ustanovljene u predmetu Kačapor i drugi protiv Srbije, pa je utvrdio povrede prava na pravično suđenje i prava na imovinu i obavezao Srbiju da podnosiocima isplati iznose koji su im dosuđeni domaćim presudama, kao i iznose od po 1.000 evra na ime naknade nematerijalne štete i po 250 evra na ime troškova postupka pred sudom (ukupno 3.750 evra).