Odbor od troje sudija Drugog odeljenja Evropskog suda za ljudska prava doneo je 10. novembra 2021. godine odluku u predmetu Dodić i drugi protiv Srbije, kojom je odbacio predstavke podnete od strane 18 podnosilaca kao neprihvatljive zbog zloupotrebe prava na individualnu predstavku. Odluka je objavljena 2. decembra 2021. godine na sajtu suda.

Osamnaest podnosilaca je u periodu od aprila do juna 2020. godine podnelo predstavke zbog povrede prava na pravično suđenje i prava na imovinu. Razlog obraćanja je bio neizvršenje, odnosno odlaganje izvršenja pravnosnažnih presuda, donetih pred domaćim sudovima u parničnim postupcima vođenim protiv preduzeća u društvenoj svojini. Sud je spojio predstavke i prosledio ih Vladi Srbije na izjašnjenje, koja je u svom odgovoru navela da su presude domaćih sudova izvršene, tražeći da sud odbaci predstavke zbog zloupotrebe prava, shodno članu 35 stav 3 tačka a) i stav 4 Evropske konvencije o ljudskim pravima. Podnosioci predstavki nisu osporili ovu činjenicu, već su je smatrali irelevantnom.

Sud je utvrdio da je država u potpunosti isplatila iznose dosuđene domaćim presudama u periodu od 27. februara do 21. oktobra 2020. godine, o čemu podnosioci predstavki nisu obavestili sud, niti su dali bilo kakvo objašnjenje za taj propust. Pošto su se ove informacije ticale same suštine predstavki, sud je zaključio da je takvo ponašanje podnosilaca predstavki u suprotnosti sa svrhom prava na individualnu predstavku, podsećajući istovremeno na obavezu advokata (koji zastupaju podnosioce u postupku) da pokažu visok nivo profesionalne razboritosti i smislene saradnje sa sudom. Iz ove obaveze proističe da advokati moraju da poštede sud neosnovanih pritužbi, da pažljivo ispitaju sve detalje slučaja pre pokretanja postupka, i da poštuju sva pravila postupka. U protivnom, namerna ili nemarna zloupotreba resursa suda može ugroziti kredibilitet rada advokata, i može dovesti do zabrane pojedinim advokatima da zastupaju podnosioce predstavki prema članu 36 stav 4 Poslovnika suda.

Sud je zaključio da podnete predstavke predstavljaju zloupotrebu prava na individualnu predstavku, zbog čega je, shodno članu 35 stav 3 tačka a) i stav 4 Konvencije, jednoglasno odlučio da ih odbaci kao neprihvatljive.

Evropska konvencija o ljudskim pravima u članu 35 stav 3 tačka a) propisuje da se predstavka može odbaciti zbog zloupotrebe prava ako je, između ostalog, bila zasnovana na lažnim informacijama ili ako su značajne informacije i dokumenti namerno izostavljeni, bilo da su bili poznati od samog početka, bilo da je došlo do novih značajnih događaja tokom postupka. Nepotpune, a samim tim i obmanjujuće informacije, mogu dovesti do zloupotrebe prava na podnošenje predstavke, posebno ako se odnose na samu suštinu slučaja i ukoliko nije dato adekvatno objašnjenje za propust da se te informacije obelodane. Sud je doneo brojne odluke utemeljene na ovom obrazloženju, npr. u predmetima Gross protiv ŠvajcarskeS.A.S. protiv Francuske i Nikolić i drugi protiv Srbije. U tom smislu, odluka u predmetu Dodić i drugi protiv Srbije se nadovezuje na već izgrađenu praksu.