Odbor od troje sudija Drugog odeljenja Evropskog suda za ljudska prava doneo je 9. decembra 2021. godine presudu u predmetu Zejnelović protiv Srbije u kojoj je utvrdio povrede prava na pravično suđenje i prava na imovinu.

Mersada Zejnelović je podnela predstavku 22. juna 2020. godine protiv Republike Srbije zbog neizvršenja pravnosnažne presude donesene pred domaćim sudom u parničnom postupku protiv preduzeća u društvenoj svojini. Sporna odluka nije izvršena više od 17 godina.

Sud je najpre ukazao da se izvršenje presude koju donese bilo koji sud mora smatrati sastavnim delom „suđenja“ u smislu člana 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima, i uputio na svoju praksu u vezi sa neizvršenjem ili odloženim izvršenjem pravosnažnih domaćih presuda, konkretno na odluku u predmetu Hornsbi protiv Grčke, kao i na prvu presudu protiv Srbije o pitanjima sličnim onima u ovom predmetu, donesenu 2008. godine u predmetu Kačapor i drugi protiv Srbije. Sud je takođe utvrdio da je sporna domaća sudska odluka naložila konkretnu činidbu, zbog čega je smatrao da predstavlja „imovinu“ u smislu člana 1 Protokola br. 1 uz Konvenciju.

Sud je zaključio da u ovom slučaju vlasti nisu uložile sve neophodne napore da u potpunosti i blagovremeno izvrše spornu sudsku odluku u korist podnositeljke predstavke. Stoga je njenu pritužbu proglasio prihvatljivom i utvrdio povrede člana 6 stav 1 Konvencije (pravo na pravično suđenje) i člana 1 Protokola br. 1 uz Konvenciju (pravo na imovinu).

Sud je dosudio iznos od 1.000 evra na ime naknade nematerijalne štete, plus iznos od 250 evra na ime troškova postupka. Takođe je obavezao Republiku Srbiju da u roku od tri meseca izvrši domaću sudsku presudu koja je donesena u korist podnositeljke.