Odbor od troje sudija Drugog odeljenja Evropskog suda za ljudska prava odbacio je 9. decembra 2021. godine predstavke podnete od strane 19 podnosilaca u predmetima Krstić i drugi protiv Srbije i Šainović i drugi protiv Srbije, zbog zloupotrebe prava na individualnu predstavku. Odluke su objavljene 13. januara 2022. godine na sajtu suda.

Podnosioci su podneli predstavke u periodu od juna 2019. godine do juna 2020. godine zbog neizvršenja/odlaganja izvršenja domaćih presuda protiv preduzeća u društvenoj svojini, tvrdeći da je došlo do povrede prava na pravično suđenje i prava na imovinu. Vlada Srbije se izjasnila da podnosioci predstavki nisu izneli činjenice da su nadležni domaći organi već utvrdili utuženu povredu, a podnosioci predstavke su u vezi sa tim tražili naknadu nematerijalne štete, koja je većini podnosilaca i dosuđena.

Evropski sud je potvrdio činjenice iznete od strane države, te utvrdio da ga podnosioci predstavke nisu obavestili o njima pre nego što su predstavke prosleđene Vladi na izjašnjenje i da nije dato nikakvo ubedljivo objašnjenje za ovaj propust. S obzirom da se ove činjenice tiču same suštine predstavki, sud je zaključio da je takvo postupanje podnosilaca predstavki u suprotnosti sa svrhom prava na individualnu predstavku, zbog čega je, u skladu sa članom 35 stav 3 tačka a) i stav 4 Evropske konvencije o ljudskim pravima, jednoglasno odlučio da predstavke odbaci kao neprihvatljive.

Kao što smo već pisali (videti ovde i ovde), predstavka Evropskom sudu za ljudska prava može biti odbačena zbog zloupotrebe prava ako je zasnovana na lažnim informacijama ili ako su značajne informacije i dokumenti namerno izostavljeni iz predstavke.