Odbor od troje sudija Drugog odeljenja Evropskog suda za ljudska prava doneo je 9. decembra 2021. godine tri odluke u predmetima Belić i drugi protiv Srbije, Cojić i drugi protiv Srbije i Cvetković i drugi protiv Srbije, kojima je odbacio kao neprihvatljive predstavke podnete od strane 39 podnosilaca usled zloupotrebe prava na individualnu predstavku. Odluke su objavljene 13. januara 2022. godine na sajtu suda.

Podnosioci su u periodu od juna 2019. godine do decembra 2020. godine podneli predstavke zbog povrede prava na pravično suđenje i prava na imovinu. Razlog obraćanja je bio neizvršenje, odnosno odlaganje izvršenja domaćih pravnosnažnih presuda donetih u parničnim postupcima protiv preduzeća u društvenoj svojini. Sud je spojio pojedinačne predstavke i prosledio ih Vladi Srbije na izjašnjenje, koja navela da su sporne presude izvršene i zatražila da sud odbaci predstavke zbog zloupotrebe prava, shodno članu 35 stav 3 tačka a) i stav 4 Evropske konvencije o ljudskim pravima. Podnosioci predstavki ove okolnosti nisu osporili, već su ih smatrali irelevantnim.

Sud je utvrdio da je država u potpunosti isplatila iznose dosuđene spornim presudama u periodu od 18. jula 2019. godine do 18. februara 2021. godine, o čemu podnosioci predstavki nisu obavestili sud, niti su dali bilo kakvo objašnjenje za taj propust. Pošto se informacije o isplati tiču same suštine predstavki, sud je zaključio da je takvo ponašanje podnosilaca u suprotnosti sa svrhom prava na individualnu predstavku. Sud se ponovo osvrnuo na načelnu dužnost advokata koji zastupaju podnosioce da pokažu visok nivo profesionalne razboritosti i smislene saradnje sa sudom. Advokati moraju da poštede sud neosnovanih pritužbi, da pažljivo ispitaju sve detalje slučaja pre pokretanja postupka, kao i da poštuju sva pravila postupka. Namerna ili nemarna zloupotreba resursa suda može ugroziti kredibilitet rada advokata, i može dovesti do zabrane pojedinim advokatima da zastupaju podnosioce predstavki u skladu sa članom 36 stav 4 Poslovnika suda.

Sud je zaključio da podnete predstavke predstavljaju zloupotrebu prava na individualnu predstavku, pa je u skladu sa članom 35 stav 3 tačka a) i stav 4 Konvencije jednoglasno odlučio da ih odbaci kao neprihvatljive.

Kao što smo pisali i ranije, Evropska konvencija o ljudskim pravima u članu 35 stav 3 tačka a) propisuje da se predstavka može odbaciti zbog zloupotrebe prava ako je, između ostalog, zasnovana na lažnim informacijama ili ako su značajne informacije i dokumenti namerno izostavljeni. Nepotpune i obmanjujuće informacije mogu dovesti do utvrđenja zloupotrebe prava na podnošenje predstavke.