Srbija je zaključila nova poravnanja pred Evropskim sudom za ljudska prava, ovaj put u odnosu na prekomernu dužinu trajanja „građanskih i/ili upravnih i/ili ustavnih postupaka“, u predmetu Stanković i Jovanović protiv Srbije. Odbor od troje sudija Drugog odeljenja doneo je 5. maja 2022. godine odluku po ovim poravnanjima, koja je objavljena na sajtu suda 25. maja 2022. godine.

Podnosioci predstavke su se obratili sudu u novembru 2019. godine zbog povrede prava na pravično suđenje iz člana 6 stav 1 Evropske konvencije o ljudskim pravima, ali se postupak nije razvio pošto su podnosioci i tužena država zaključili poravnanja na iznose od 3.000 i 2.100 evra na ime naknade nematerijalne štete zbog povrede prava, plus 250 evra po podnosiocu na ime troškova postupka pred sudom. Republika Srbija je obavezana da ove iznose isplati u roku od tri meseca od dana obaveštenja o odluci po poravnanjima.

Pošto su se poravnanjima podnosioci obavezali da povuku predstavke protiv Srbije, sud je predstavke skinuo sa liste predmeta, shodno članu 39 Konvencije.