Dežurni sudija Evropskog suda za ljudska prava je 30. maja 2022. godine doneo privremenu meru kojom je naložio Srbiji da ne udaljuje podnositeljku zahteva do 11. jula 2022. godine. Odluka je zasnovana na članu 39 Poslovnika suda kojim su regulisani uslovi za određivanje privremenih mera protiv zemalja članica Saveta Evrope.

Prema informacijama koje su se pojavile u javnosti, podnositeljka zahteva je turska novinarka koja je u svojoj zemlji izložena progonu i kojoj granična policija Srbije nije dozvolila ulazak na aerodromu „Nikola Tesla“. Ona se obratila sudu sa zahtevom za određenje privremene mere kojom bi se sprečilo njeno udaljenje iz Srbije.

Saglasno članu 41 Poslovnika suda, ovaj predmet je proglašen prioritetnim, a podnositeljki je naloženo da do 11. jula 2022. godine dostavi tekst predstavke sa svim dokazima i prilozima koje smatra relevantnim.

Sud je uputio na paragrafe 128 i 129 presude u predmetu Mamatkulov i Askarov protiv Turske iz 2005. godine, u kojima je navedeno da su države ugovornice u obavezi, shodno članu 34 Evropske konvencije o ljudskim pravima, da se uzdrže od činjenja ili propuštanja koji bi mogli da ometaju efektivno ostvarivanje prava na pojedinačnu predstavku. Propust države ugovornice da se pridržava privremenih mera smatra se sprečavanjem suda da efikasno ispita predstavku i ometanjem efektivnog ostvarivanja prava na predstavku i, shodno tome, kršenjem člana 34 Konvencije. Tako na primer, sud je baš u ovoj presudi iz 2005. godine utvrdio da Turska krši svoje obaveze iz člana 34 zbog nepridržavanja privremenih mera određenih na osnovu člana 39 Poslovnika suda.