Evropski sud za ljudska prava, odlučujući u odboru od troje sudija Drugog odeljenja, doneo je 19. maja 2022. godine tri odluke protiv Republike Srbije, kojima je izbrisao predstavke sa liste predmeta, smatrajući da ne postoji opravdanje za njihovo dalje ispitivanje. Odluke su objavljene na sajtu suda 9. juna 2022. godine.

Odluke su donete u predmetima Čelić i drugi protiv Srbije, Radomirović i drugi protiv Srbije i Ristović protiv Srbije, sa ukupno osam podnosilaca predstavki. Prva dva predmeta su inicirana tokom 2020. i 2021. godine i ticala su se povrede prava na pravično suđenje i prava na imovinu zbog neizvršenja domaćih presuda donetih protiv društvenih preduzeća, dok je treći predmet pokrenut 2015. godine i ticao se povrede prava na suđenje u razumnom roku i prava na poštovanje privatnog i porodičnog života (odluka ne navodi u čemu se sastojala radnja povrede).

Sud je prosledio predstavke na izjašnjenje Vladi Srbije, da bi, nakon neuspešnih pregovora o postizanju prijateljskog poravnanja, Vlada predložila da jednostrano prizna povredu prava. Vlada je ponudila da u prva dva predmeta plati podnosiocima iznose od po 900 evra na ime naknade nematerijalne štete zbog povrede prava na pravično suđenje iz člana 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima i prava na imovinu iz člana 1 Protokola br. 1 uz Konvenciju (ukupno 6.300 evra) i po 250 evra na ime troškova postupka (ukupno 1.750 evra). U predmetu Ristović protiv Srbije, Vlada je ponudila da plati iznos od 6.000 evra na ime naknade nematerijalne štete zbog povrede prava na pravično suđenje iz člana 6 Konvencije i prava na poštovanje privatnog i porodičnog života iz člana 8 Konvencije i iznos od 500 evra na ime troškova postupka.

Podnosioci predstavki se nisu izjasnili na predlog Vlade, ali je sud zaključio da je takav predlog u skladu sa ustaljenom praksom i dosuđenim iznosima u istovetnim slučajevima, pa je izbrisao predstavke sa liste predmeta na osnovu člana 37 stav 1 tačka c) Konvencije.

Podsećamo da član 37 Konvencije daje mogućnost sudu da u svakoj fazi postupka izbriše predstavku sa liste predmeta ako zaklјuči da podnosilac predstavke ne namerava da dalјe učestvuje u postupku, da je stvar razrešena, ili da više nije opravdano nastaviti sa ispitivanjem predstavke.