Veće od troje sudija Drugog odeljenja Evropskog suda za ljudska prava donelo je 30. juna 2022. godine četiri odluke protiv Republike Srbije, u kojima je predstavke delimično obrisao sa liste predmeta usled zaključenja poravnanja, a delimično proglasio neprihvatljivim ratione personae jer su podnete nakon smrti pojedinih podnosilaca. Odluke su objavljene na sajtu suda 21. jula 2022. godine.

Odluke su donete u predmetima Nestorovski Stojanović i drugi protiv Srbije, Sulimanović i drugi protiv Srbije, Lukić protiv Srbije i Marković i drugi protiv Srbije, po predstavkama ukupno 34 podnosioca. Sve predstavke su podnete tokom 2020. i 2021. godine i ticale su se povrede prava na pravično suđenje i prava na imovinu zbog neizvršenja ili odlaganja izvršenja pravnosnažnih domaćih presuda donetih protiv društvenih preduzeća.

Vlada Srbije je zaključila poravnanja sa podnosiocima i obavezala se da im isplati iznose od po 1.000 evra na ime naknade nematerijalne štete zbog povrede prava na pravično suđenje iz člana 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima i prava na imovinu iz člana 1 Protokola br. 1 uz Konvenciju, i po 250 evra na ime troškova postupka. Sud je prihvatio zaključena poravnanja pa je izbrisao predstavke sa liste predmeta na osnovu člana 39 Konvencije.

U predmetima Sulimanović i drugi i Marković i drugi, sud je ustanovio da su zajedničke predstavke, kojima su započeti ti predmeti, podnete nakon smrti dva konkretna podnosioca, pa je predstavke odbacio kao neprihvatljive ratione personae u pogledu samo ta dva podnosioca, shodno članu 35 stavovi 3 i 4 Konvencije.