Evropski sud za ljudska prava, odlučujući u odboru od troje sudija Drugog odeljenja, doneo je 2. juna 2022. godine tri odluke protiv Republike Srbije, kojima je sa liste predmeta izbrisao predstavke podnete usled neizvršenja, odnosno odloženog izvršenja domaćih presuda protiv društvenih preduzeća, zaključujući da nije opravdano njihovo dalje ispitivanje. Odluke su donete u predmetima Trošić protiv Srbije, Stevanović protiv Srbije i Lazić protiv Srbije, i objavljene su na sajtu suda 23. juna 2022. godine.

Ukupno pet podnosilaca predstavki se tokom 2020. godine obratilo Evropskom sudu zbog povrede prava na pravično suđenje iz člana 6 stav 1 Evropske konvencije o ljudskim pravima i prava na imovinu iz člana 1 Protokola br. 1 uz Konvenciju.  

Nakon neuspešnih pregovora o mogućem poravnanju sa Vladom Srbije, Vlada je predložila da jednostrano prizna povredu prava i ponudila iznose od po 900 evra za svakog podnosilaca predstavke na ime naknade štete (ukupno 4.500 evra) i po 250 evra na ime troškova postupka pred sudom (ukupno 1.250 evra). U predmetu Lazić, zakonski naslednik podnosioca predstavke se saglasio sa predlogom Vlade, dok se u preostala dva predmeta podnosioci uopšte nisu izjasnili na jednostranu ponudu Vlade.

Sud se saglasio sa predlogom Vlade, smatrajući da je u skladu sa ustaljenom praksom i dosuđenim iznosima u istovetnim slučajevima, pa je na osnovu čana 37 stav 1 tačka c) Konvencije izbrisao predstavke sa liste predmeta.

Podsećamo da smo o jednostranim priznanjima povrede prava od strane države pred ESLJP ranije pisali ovde.