U protekla dva meseca, Evropski sud za ljudska prava doneo je devet odluka u predmetima povodom neizvršenja domaćih pravnosnažih presuda protiv društvenih preduzeća.

Dana 24. novembra 2022. godine, Odbor od troje sudija je usvojio poravnanje u predmetu Sušić i drugi protiv Srbije, a odluka je objavljena 15. decembra 2022. godine.

Zatim 8. decembra 2022. godine, takođe postupajući u odboru od troje sudija, sud doneo osam odluka u predmetima o istom problemu. Sve su objavljene na sajtu suda 12. januara 2023. godine.      

poravnanja su usvojena u predmetima Arsić protiv Srbije, Čolovejić i drugi protiv Srbije, Đorđević i drugi protiv Srbije, Jeremić i Aksentić protiv Srbije, Jovanović i drugi protiv Srbije i Zemljoradnička zadruga Paor protiv Srbije. U gotovo svim predmetima Srbija se obavezala da izvrši domaće presude i isplati 1.000 evra po podnosiocu na ime naknade nematerijalne štete zbog povrede prava na pravično suđenje iz člana 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima i prava na imovinu iz člana 1 Protokola br. 1 uz Konvenciju i 250 evra po podnosiocu na ime troškova postupka. U predmetu Arsić došlo je do odstupanja od ove prakse u pogledu kvantuma, pošto je poravnanjem predviđena isplata 900 evra na ime naknade nematerijalne štete, i to naslednicima podnosioca koji je preminuo u toku postupka.

U predmetu Vuković protiv Srbije sud je odbacio predstavku jer je podneta nakon smrti podnosioca.

Sud je odbacio predstavku i u predmetu Živković protiv Srbije zbog zloupotrebe prava, jer je uvrdio da je podnositeljka još u julu 2019. godine u celini naplatila iznos koji joj je bio dosuđen domaćom presudom, kao i da je ostvarila pravo na naknadu nematerijalne štete u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.

Podsećamo da se problem neizvršenja domaćih presuda protiv društvenih preduzeća nedavno našao i pred Komitetom ministara Saveta Evrope, o čemu smo pisali ovde.