Odbor od troje sudija Četvrtog odeljenja Evropskog suda za ljudska prava je 10. januara 2023. godine odbacio dve predstavke u predmetu Petrušić i drugi protiv Srbije zbog zloupotrebe prava na individualnu predstavku. Odluka je objavljena na sajtu suda 2. februara 2023. godine.

Podnosioci predstavki su se obratili sudu smatrajući da im je povređeno pravo na pravično suđenje iz člana 6 stav 1 Evropske konvencije o ljudskim pravima, jer im usled uskog tumačenja domaćeg prava nisu priznati troškovi zastupanja pred Ustavnim sudom, koji je usvojio njihove ustavne žalbe.

Nakon izjašnjenja Vlade na navode iz predstavki, advokat punomoćnik podnosilaca je u svom pismenom odgovoru naveo da je neke od navoda Vlade mogla napisati samo osoba bez iskustva u pravnoj praksi ili „idiot“. Izjava advokata podnosilaca se odnosila na tvrdnju Vlade da bi navedena naknada troškova pred Ustavnim sudom dovela pojedince koji su imali punomoćnika u postupku pred tim sudom u povoljniji položaj u odnosu na one koji nisu. Vlada je potom prigovorila na upotrebu uvredljivog jezika od strane advokata, ukazujući da je reč „idiot“ nepristojna, uvredljiva i kao takva neprihvatljiva, te da istovremeno pokazuje nepoštovanje i prema tuženoj državi i prema sudu. Vlada je tražila da predstavka bude odbačena kao neprihvatljiva, a advokat podnosilaca predstavke se u daljim podnescima nije obazirao na ove navode Vlade, iako je sud to tražio.

Sud je uputio na prethodnu praksu prema kojoj se predstavka može smatrati zloupotrebom prava kada podnosilac koristi posebno uznemirujuć, uvredljiv, preteći ili provokativan jezik, bez obzira na to da li je uperen prema tuženoj državi ili njenom zastupniku. Rečnik mora da pređe „granice normalne, civilizovane i legitimne kritike“ da bi doveo do zloupotrebe, odnosno nije dovoljno da bude samo oštar, polemičan ili sarkastičan. Advokati kao punomoćnici u postupku moraju poštovati procesna i etička pravila, što se odnosi i na rečnik koji se upotrebljava. Međutim, ukoliko se podnosilac predstavke u daljem toku postupka uzdrži od upotrebe neprimerenog rečnika, a potom ga izričito povuče i izvini se, predstavka se ne može odbaciti kao neprihvatljiva.

Advokat podnosilaca je koristio reč „idiot“ koja se, po mišljenju suda, mora smatrati uvredljivom, ali i nepotrebnim i ličnim napadom na zastupnika države. Iako je dobio priliku da povuče neprimerene reči ili da se izvini, advokat podnosilaca tu priliku nije iskoristio.

Zbog toga je ponašanje advokata podnosilaca bilo u suprotnosti sa svrhom prava na individualnu predstavku, pa je sud predstavke odbacio zbog zloupotrebe prava, na osnovu člana 35 stavovi 3 i 4 Konvencije.