Odbor od troje sudija Četvrtog odeljenja Evropskog suda za ljudska prava doneo je 19. januara 2023. godine odluku u predmetu Gašić protiv Srbije i presudu u predmetu Veličković i drugi protiv Srbije u pogledu neizvršenja pravnosnažnih presuda domaćih sudova protiv preduzeća u društvenoj svojini. Obe su objavljene na sajtu suda 9. februara 2023. godine. 

U predmetu Gašić protiv Srbije je zaključeno poravnanje po predstavci podnetoj 2022. godine, na iznos od 1.000 evra na ime naknade nematerijalne štete zbog povrede prava na pravično suđenje iz člana 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima i prava na imovinu iz člana 1 Protokola br. 1 uz Konvenciju i 250 evra na ime troškova postupka. Sud je skinuo predstavku sa liste predmeta, a Srbija je obavezana da ove iznose isplati podnosiocu u roku od tri meseca od obaveštavanja o odluci.

U predmetu Veličković i drugi protiv Srbije, koji je iniciralo šest podnosilaca 2022. godine, sud je doneo meritornu odluku. I u ovom slučaju je sud zaključio da nema razloga zbog kojih bi odstupio od prakse koju je ustanovio presudom u predmetu Kačapor i drugi protiv Srbije, pa je utvrdio povrede prava na pravično suđenje i prava na imovinu. Srbija je obavezana da podnosiocima isplati iznose koji su im dosuđeni domaćim presudama, kao i iznose od po 1.000 evra na ime naknade nematerijalne štete i po 250 evra na ime troškova postupka.