Odbor od troje sudija Četvrtog odeljenja Evropskog suda za ljudska prava doneo je 2. februara 2023. godine dve odluke i jednu presudu u pogledu neizvršenja pravnosnažnih presuda domaćih sudova protiv kako društvenih tako i privatnih dužnika. Sve tri su objavljene na sajtu suda 2. marta 2023. godine.

U predmetu Damnjanović i Lučić protiv Srbije zaključeno je poravnanje po predstavkama podnetim 2022. godine zbog neizvršenja protiv društvenog preduzeća, na iznose od 1.000 evra po podnosiocu na ime naknade nematerijalne štete i 250 evra na ime troškova postupka.

U predmetu Bakić i Bojičić protiv Srbije sud je doneo meritornu presudu po predstavkama dva podnosioca zbog neizvršenja protiv društvenog preduzeća, i utvrdio povrede prava na pravično suđenje iz člana 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima i prava na imovinu iz člana 1 Protokola br. 1 uz Konvenciju. Sud je ponovo referisao na vodeću odluku u predmetu Kačapor i drugi protiv Srbije i zaključio da nema razloga da od nje odstupi. ESLJP je podnosiocima dosudio po 1.000 evra na ime naknade nematerijalne štete i po 250 evra na ime troškova postupka.

U predmetu Radovanov i Marinković protiv Srbije ESLJP je zaključio da su pritužbe očigledno neosnovane i odbacio ih kao neprihvatljive, jer su podnete zbog neizvršenja domaće pravnosnažne presude protiv jedne privatne kompanije. Sud je ukazao na svoju praksu (o kojoj smo pisali ovde), prema kojoj se odgovornost države za izvršenje presuda protiv privatnih dužnika ne proteže dalje od postupanja državnih organa u postupku prinudnog izvršenja.

U konkretnom slučaju, privredni sud je 1. jula 2010. godine doneo odluku o pokretanju stečaja nad dužnikom (iz odluke je nejasno da li se radi o likvidaciji ili stečaju, ali kontekst upućuje na to da je verovatno reč o ovom drugom). Podnosioci predstavke i 623 druga poverioca prijavili su svoja potraživanja, koja su prihvaćena. Podnosioci predstavke su primili 39% odnosno 31% vrednosti svojih potraživanja, ali je postupak u momentu donošenja odluke ESLJP još uvek bio u toku (usled neslaganja poverilaca o ceni ostatka imovine za prodaju).

Podnosioci su prigovorili na dužinu postupka u skladu sa  Zakonom o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, ali su domaći sudovi odbili prigovore i zaključili da nije bilo grešaka ili kašnjenja pripisivih državnim organima. Konačnu odluku je doneo Ustavni sud 2021. godine. ESLJP je zaključio da ne postoji razlog da odstupi od zaključaka domaćih sudova.