Odbor od troje sudija Četvrtog odeljenja Evropskog suda za ljudska prava doneo je 23. marta 2023. godine dve odluke protiv Republike Srbije na osnovu poravnanja sa ukupno 184 podnosilaca predstavki. Odluke su objavljene 13. aprila 2023. godine i donesene su u predmetima Janjić i drugi protiv Srbije i Kostić i drugi protiv Srbije.   

U predmetu Janjić i drugi predstavke su podnete tokom 2017. i 2018. godine, a u predmetu Kostić i drugi tokom 2022. godine. Sve se odnose na povredu prava na pravično suđenje iz člana 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima, a u predmetu Kostić i drugi i na povredu prava na imovinu iz člana 1 Protokola br. 1 uz Konvenciju, zbog neizvršenja domaćih odluka (samo je u predmetu Kostić precizirano da se radi o neizvršenju protiv preduzeća u društvenoj svojini).

U predmetu Janjić i drugi, u kome je učestvovalo pet podnosilaca, poravnanja su zaključena na iznos od 3.600 evra po podnosiocu na ime naknade nematerijalne štete (plus 250 evra po podnosiocu na ime troškova postupka). Ukoliko se i ovaj predmet odnosi na neizvršenje protiv društvenih preduzeća, što nije jasno, ovaj iznos bi predstavljao značajno odstupanje od ustaljene prakse u pogledu kvantuma. U predmetu Kostić i drugi, koji je dosta masovniji sa 179 podnosilaca, poravnanja su zaključena na standardni iznos od 1.000 evra po podnosiocu na ime naknade štete (plus 250 evra po podnosiocu na ime troškova postupka).

U predmetu Ilić protiv Srbije predstavka je obrisana sa liste predmeta usled odustanka podnosioca, a na osnovu člana 37 stav 1 tačka a) Konvencije. Predstavka se ticala pravičnosti krivičnog postupka pred domaćim organima.