Odbor od troje sudija Četvrtog odeljenja Evropskog suda za ljudska prava doneo je 6. aprila 2023. godine dve odluke protiv Republike Srbije zbog povrede prava na pravično suđenje iz člana 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima i prava na imovinu iz člana 1 Protokola br. 1 uz Konvenciju, zbog neizvršenja domaćih pravnosnažnih parničnih presuda protiv preduzeća u društvenoj svojini. Odluke su objavljene na sajtu suda 11. maja 2023. godine.

U predmetu Manojlović protiv Srbije postignuto je poravnanje između Vlade i podnosioca predstavke koji se obratio sudu 2021. godine. Srbija se obavezala da podnosiocu isplati iznos od 1.000 evra na ime naknade nematerijalne štete i 250 evra na ime troškova postupka, kao i da izvrši domaću presudu, u roku od tri meseca. Sud je skinuo predstavku sa liste predmeta na osnovu člana 39 Konvencije.

U predmetu Žujević protiv Srbije, Vlada i podnosilac predstavke nisu uspeli da postignu poravnanje, zbog čega je Vlada jednostrano priznala povredu prava i ponudila da isplati iznos od 900 evra na ime naknade nematerijalne štete i 250 evra na ime troškova postupka, kao i da izvrši domaću presudu, u roku od tri meseca. Sud je prihvatio ovaj predlog Vlade, pa je skinuo i ovu predstavku sa liste predmeta, a na osnovu člana 37 stav 1 Konvencije.