Odbor od troje sudija Četvrtog odeljenja Evropskog suda za ljudska prava doneo je 4. maja 2023. godine deset odluka protiv Republike Srbije po poravnanjima zaključenim sa ukupno 44 podnosioca predstavki. Odluke su objavljene na sajtu suda 25. maja 2023. godine i donete su u predmetima Bulat i drugi protiv Srbije, Ilić i drugi protiv Srbije, Jovanović protiv Srbije, Jovičić protiv Srbije, Jovović protiv Srbije, Kolenak protiv Srbije, Trajković i drugi protiv Srbije, Vujović Grbović protiv Srbije, Vuletić i drugi protiv Srbije i Zarić i drugi protiv Srbije.           

Radi se o predstavkama podnetim tokom 2021. i 2022. godine u grupi predmeta o neizvršenju domaćih pravnosnažnih parničnih presuda protiv preduzeća u društvenoj svojini. Poravnanjima se utvrđuju povrede prava na pravično suđenje iz člana 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima i prava na imovinu iz člana 1 Protokola br. 1 uz Konvenciju, i obavezuje Srbija da isplati 1.000 evra po podnosiocu na ime naknade nematerijalne štete (ukupno 44.000 evra), plus 30 evra po podnosiocu za 42 podnosioca i 250 evra po podnosiocu za dva podnosioca (ukupno 1.760 evra) na ime troškova sudskog postupka.

predstavke su skinute sa liste predmeta, a Srbija je u obavezi da ove iznose isplati u roku od tri meseca od dana obaveštenja o odlukama.