Odbor od troje sudija Četvrtog odeljenja Evropskog suda za ljudska prava doneo je 17. maja 2023. godine ukupno šest odluka protiv Republike Srbije, koje su objavljene na sajtu suda 8. juna 2023. godine.

Četiri odluke su donete po poravnanjima zaključenim sa 20 podnosilaca predstavki u predmetima Blagojević protiv Srbije, Đorđević i drugi protiv Srbije, Đuričić i drugi protiv Srbije i Radulović protiv Srbije. Reč je o predstavkama podnetim tokom 2021. i 2022. godine povodom neizvršenja domaćih pravnosnažnih parničnih presuda protiv preduzeća u društvenoj svojini. Poravnanjima je utvrđena povreda prava na pravično suđenje iz člana 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima i prava na imovinu iz člana 1 Protokola broj 1 uz Konvenciju, a Srbija je obavezana da isplati 1.000 evra po podnosiocu na ime naknade nematerijalne štete, plus 30 evra po podnosiocu na ime troškova sudskog postupka.

U predmetu Đorđević protiv Srbije predstavka je skinuta sa liste predmeta jer je podnosilac preminuo, a naslednik nije želeo da nastavi postupak. Predstavka je bila podneta zbog povrede prava na pravično suđenje iz člana 6 Konvencije i odnosila se na nejednaku sudsku praksu domaćih sudova.

Predstavka je skinuta sa liste i u predmetu Goksu protiv Srbije, zbog toga što se podnosilac nije izjasnio u određenom roku na navode države u pogledu uslova prihvatljivosti predstavke i osnova tužbe, na osnovu čega je sud pretpostavio da podnosilac nije zainteresovan da nastavi postupak. Predstavka je bila podneta zbog povrede prava na imovinu iz člana 1 Protokola br. 1 uz Konvenciju.