Odbor od troje sudija Evropskog suda za ljudska prava doneo je 29. juna 2023. godine odluku u predmetu Bobić i drugi protiv Srbije koja se odnosi na neizvršenje pravnosnažnih presuda domaćih sudova. Odluka je objavljena na sajtu suda 20. jula 2023. godine.

predstavke su podnete tokom 2021. godine, usled nemogućnosti naplate potraživanja od jednog fudbalskog kluba, oslanjajući se na član 6 stav 1 Evropske konvencije o ljudskim pravima (pravo na pravično suđenje) i član 1 Protokola br. 1 uz Konvenciju (pravo na imovinu).

Iako su podnosioci tvrdili da je fudbalski klub predstavljao društveno ili javno preduzeće, ESLJP je utvrdio da se radi o privatnom licu. To znači da se odgovornost države za neizvršenje nije mogla razmatrati dalje od postupanja državnih organa u izvršnom postupku.

U konkretnom slučaju, nadležni privredni sud je otvorio stečaj nad dužnikom u februaru 2015. godine, a u januaru 2016. godine je utvrdio potraživanja podnosilaca predstavki. Sva imovina dužnika, uključujući i stadion, je prodata i dužnik je prestao da postoji. Prihod od prodaje je isplaćen jednom obezbeđenom poveriocu, nakon čega nije preostalo sredstava za neobezbeđene poverioce i podnosioci predstavke su ostali nenamireni.

Podnosioci su se pred domaćim sudovima žalili na dužinu trajanja stečajnog postupka po Zakonu o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, ali su domaći sudovi utvrdili da nije bilo odugovlačenja koje bi se moglo pripisati državnim organima. Poslednju odluku po tom pitanju je doneo Ustavni sud 21. januara 2020. godine.

ESLJP je naveo da nije našao razlog da se ne složi sa domaćim sudovima, pa je odatle zaključio da su predstavke očigledno neosnovane i odbacio ih kao neprihvatljive.

Podsećamo da smo o sličnom predmetu ranije izveštavali ovde.