Danas je stupio na snagu Zakon o potvrđivanju Opcionog protokola uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, koji je Narodna skupština usvojila 6. septembra 2023. godine. Zakon je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori br. 5 od 11. septembra 2023. godine.

Potvrđenim protokolom prihvata se nadležnost Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna prava da prima i razmatra predstavke (communications) koje podnesu pojedinci ili grupe pojedinaca o kršenju njihovih prava iz Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima. Komitet nije sud, već ekspertsko telo sastavljeno od 18 članova, koje nadzire primenu Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.

Za razliku od domaćeg zakona koji je već stupio na snagu, sam protokol će stupiti na snagu u pogledu Srbije tek tri meseca od dana deponovanja instrumenta o pristupanju. Prema informacijama sa sajta Ujedinjenih nacija, Srbija još uvek nije deponovala svoj instrument o pristupanju kod Generalnog sekretara UN, koji je depozitar protokola. To znači da tačan datum od kada će predstavke protiv Srbije pred Komitetom biti moguće i dalje ostaje nepoznat.

Deponovanje instrumenta o pristupanju se inače obavlja tek nakon stupanja relevantnog zakona na snagu u domaćem pravnom sistemu, tako da se može očekivati da će taj datum, kao i tačan datum stupanja protokola na snagu u pogledu Srbije, uskoro postati poznati.

Nakon što protokol stupi na snagu u pogledu Srbije, predstavke će se moći podneti samo u pogledu dešavanja nakon tog datuma. Po opštim pravilima protokola, predstavke mogu biti podnete tek nakon što su iscrpljena sva domaća pravna sredstva, a od tog momenta moraju biti podnete u roku od jedne godine. Komitet daje svoje mišljenje o predstavci, a može da dâ i preporuke.

Pored nadležnosti da razmatra predstavke pojedinaca, države članice ovog protokola mogu posebno prihvatiti i nadležnost Komiteta da razmatra međudržavne predstavke, kao i nadležnost Komiteta da vodi istrage povodom grubih ili sistematskih kršenja prava iz Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima. Za sada nema indicija da li će se Srbija odlučiti na te korake.

[Ažurirano 25. septembra 2023. godine] Prema informacijama sa sajta Ujedinjenih nacija, Srbija je 22. septembra 2023. godine deponovala instrument o pristupanju kod Generalnog sekretara UN. Ovim je potvrđeno da će protokol stupiti na snagu u pogledu Srbije 22. decembra 2022. godine.