Odbor od troje sudija Četvrtog odeljenja Evropskog suda za ljudska prava doneo je 31. avgusta tri odluke po predstavkama podnetim tokom 2022. godine u vezi sa neizvršenjem pravnosnažnih presuda domaćih sudova protiv društvenih i privatnih dužnika. Sve odluke su objavljene na sajtu suda 21. septembra 2023. godine.

Nakon neuspešnog pokušaja poravnanja, Vlada Srbije je priznala povrede prava na pravično suđenje iz člana 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima i prava na imovinu iz člana 1 Protokola br. 1 uz Konvenciju u predmetu Stepanović i drugi protiv Srbije. ESLJP je prihvatio predlog Vlade da, pored obezbeđenja izvršenja domaćih presuda, podnosiocima isplati i iznose od po 900 evra na ime naknade nematerijalne štete i po 250 evra na ime troškova postupka. Podnosioci se nisu ni izjasnili na predlog Vlade, a ESLJP je utvrdio da se taj predlog uklapa u praksu suda o neizvršenju domaćih presuda protiv preduzeća u društvenoj svojini, pa je obrisao predstavku sa liste predmeta.

U predmetu Zarić protiv Srbije, u kojem je predstavka podneta iz istih razloga kao i u prethodnom slučaju, ESLJP je utvrdio da je podnosilac propustio da izvesti sud da je domaća sudska presuda u celini izvršena, zbog čega je odbacio predstavku zbog zloupotrebe prava. O zloupotrebi prava na predstavku u istovetnim slučajevima smo ranije pisali ovde

Za razliku od prethodna dva, u predmetu Živkov Aksin protiv Srbije predstavka je izjavljena zbog neizvršenja domaće presude protiv privatnog dužnika, koji podnosiocu nije isplatio iznos od oko 65 evra. Sud je ukazao na kriterijum „značajnije štete“ koji podrazumeva značajan nivo ozbiljnosti povrede prava da bi međunarodni sud uzeo takvu predstavku u razmatranje, i koji uključuje finansijski uticaj i značaj predmeta za podnosioca predstavke. Pošto nije bilo dokaza koji bi ukazali da bi neplaćanje ovog iznosa značajno uticalo na privatni život podnosioca, nije bilo ni značajnije štete. Pored toga, sud je ukazao da se predstavka ne odnosi na važno pitanje koje nije ranije adresirano u praksi suda. Predstavka je odbačena kao neprihvatljiva u skladu sa članom 35 stav 3 tačka b) i stav 4 Konvencije.

O izvršenju domaćih presuda protiv preduzeća u privatnom vlasništvu smo ranije pisali ovde.