Odbor od troje sudija Četvrtog odeljenja Evropskog suda za ljudska prava doneo je 14. septembra 2023. godine osam odluka protiv Republike Srbije. Odluke su objavljene na sajtu suda 5. oktobra 2023. godine.

U grupi predmeta povodom neizvršenja domaćih pravnosnažnih parničnih presuda protiv društvenih preduzeća, poravnanja su zaključena sa ukupno 22 podnosioca u predmetima Bučić i drugi protiv Srbije, Dmitrov i drugi protiv Srbije, Petrov i drugi protiv Srbije i Vučenović protiv Srbije. Po ustaljenoj praksi, poravnanjima se utvrđuje povreda prava na pravično suđenje iz člana 6 stav 1 Evropske konvencije o ljudskim pravima i prava na imovinu iz člana 1 Protokola br. 1 uz Konvenciju, i obavezuje država da podnosiocima isplati po 1.000 evra na ime naknade nematerijalne štete i po 30 ili 250 evra na ime troškova postupka, te da izvrši domaće presude (gde je primenjivo).

Poravnanja su zaključena i u predmetu Gogić i drugi protiv Srbije, sa ukupno 28 podnosilaca, u pogledu povrede prava na pravično suđenje usled predugog trajanja parničnih postupaka pred domaćim sudovima. Srbija se obavezala da svakom podnosiocu isplati od 800 do 1.700 evra na ime naknade nematerijalne štete i 250 evra na ime troškova postupka.

Najzad, poravnanje je zaključeno i u predmetu Akarijaš i drugi protiv Srbije zbog povrede člana 5 stavovi 3 i 4 Konvencije (pravo na slobodu i bezbednost) u pogledu dužine, obrazloženja i preispitivanja pritvora. Srbija je obavezana da podnosiocima (njih troje) isplati po 2.600 evra na ime naknade štete i po 500 evra na ime troškova postupka.

Sud je skinuo dve predstavke sa liste predmeta usled odustanka podnosilaca.

U predmetu Stjepanović protiv Srbije, podnositeljka je utužila povredu člana 8 Konvencije (pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života), samostalno i u vezi sa članom 14 (zabrana diskriminacije) i članom 1 Protokola br. 12 uz Konvenciju (opšta zabrana diskriminacije), zbog odbijanja domaćih organa da joj dozvole promenu imena i prezimena. Pošto se podnositeljka nije izjasnila na odgovor Vlade niti je popunila zatražene formulare ni po isteku naknadno ostavljenog roka, sud je smatrao da podnositeljka ne želi da nastavi postupak pa je skinuo predstavku sa liste predmeta na osnovu člana 37 stav 1 tačka a).

Sud je isto postupio, opet usled propusta stranke da postupi po sudskim instrukcijama, i u predmetu Kostić protiv Srbije, koji je vođen zbog povrede članova 6 i 8 Konvencije (pravo na pravično suđenje i pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života) usled odbijanja domaćih vlasti da produže zakup grobnog mesta.