U ovom pregledu poslednjih poravnanja zaključenih pred Evropskim sudom za ljudska prava, osvrćemo se na ona zaključena tokom septembra i oktobra.

Prvo je Odbor od troje sudija Četvrtog odeljenja 28. septembra 2023. godine doneo odluku u predmetu Nenadović protiv Srbije po poravnanju koje je zaključeno zbog neizvršenja domaće presude (ne navodi se da li se radi o grupi predmeta o neizvršenju protiv društvenih preduzeća, niti o kakvoj tačno domaćoj presudi se radi), što je objavljeno na sajtu suda 19. oktobra 2023. godine. Utvrđena je povreda prava na pravično suđenje iz člana 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima, a Srbija je obavezana da podnosiocu isplati 3.600 evra na ime naknade nematerijalne štete i 250 evra na ime troškova postupka.

Zatim je 12. oktobra 2023. godine doneseno sedam odluka protiv Republike Srbije, koje su objavljene na sajtu suda 16. novembra 2023. godine.

U grupi predmeta o neizvršenju domaćih parničnih presuda protiv društvenih preduzeća, zaključena su poravnanja sa ukupno 56 podnosilaca u predmetima Momirović i drugi protiv Srbije, Plavšić i drugi protiv Srbije, Stoiljković i Cvetković protiv Srbije, Majstorac i drugi protiv Srbije, Milivojev i drugi protiv Srbije i Igrutinović i drugi protiv Srbije. Svuda je utvrđena povreda prava na pravično suđenje iz člana 6 Konvencije i prava na imovinu iz člana 1 Protokola br. 1 uz Konvenciju (u predmetu Majstorac i drugi utužena je i povreda člana 13 Konvencije, koji garantuje pravo na delotvorni pravni lek), a država mora da podnosiocima isplati po 1.000 evra na ime naknade nematerijalne štete (ukupno 56.000 evra) i po 30 ili 250 evra na ime troškova postupka  (ukupno 3.440 evra). Gde je primenjivo, država mora i da izvrši domaće presude. Sve predstavke su podnete tokom 2022 i 2023. godine.

Poravnanja su zaključena i u predmetu Fond za humanitarno pravo i drugi protiv Srbije, po predstavkama šest podnosilaca podnetih tokom 2021. i 2022. godine, zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku pred Ustavnim sudom u postupku po ustavnoj žalbi. Utvrđena je povreda prava na pravično suđenje iz člana 6 Konvencije i država mora da podnosiocima isplati iznose u rasponu od 1.200 evra do 3.600 evra po podnosiocu na ime naknade nematerijalne štete (ukupno 12.000 evra), a u pet slučajeva i troškove postupka po 250 evra (ukupno 1.250 evra).