Odbor od troje sudija Drugog odeljenja Evropskog suda za ljudska prava doneo je 20. januara 2022. godine tri odluke protiv Republike Srbije u predmetima Filić i drugi protiv Srbije, Janković i drugi protiv Srbije i Mratinković i drugi protiv Srbije nakon zaključenja prijateljskog poravnanja između podnosilaca predstavki i tužene države. Odluke su objavljene na sajtu suda 10. februara 2022. godine.

Ukupno 41 podnosilac predstavki obratio se sudu tokom 2020. godine zbog povrede prava na pravično suđenje i prava na imovinu. U pitanju je još jedan set predmeta oko neizvršenja domaćih presuda protiv preduzeća u društvenoj svojini. Republika Srbija je pristala da se poravna sa svim podnosiocima na iznos od 1.000 evra za svakog podnosioca predstavke na ime naknade nematerijalne štete zbog povreda prava na pravično suđenje iz člana 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima i prava na imovinu iz člana 1 Protokola br. 1 uz Konvenciju (ukupno 41.000 evra), plus iznos od po 250 evra po podnosiocu na ime sudskih troškova (ukupno 10.250 evra). Srbija je obavezana da pomenute iznose uplati u roku od tri meseca od dana obaveštavanja o odluci suda.

Ovo je nastavak niza poravnanja u pogledu neizvršenja presuda protiv društvenih preduzeća, o čemu smo izveštavali više puta. Poravnanja prate praksu suda o povredi prava na pravično suđenje i prava na imovinu u ovakvim okolnostima, o čemu smo detaljnije pisali ovde.