Odbor od troje sudija Drugog odeljenja Evropskog suda za ljudska prava doneo je 3. februara 2022. godine tri odluke protiv Republike Srbije u predmetima Milošević i drugi protiv Srbije, Ristić i drugi protiv Srbije i Torbica i drugi protiv Srbije, nakon zaključenja prijateljskog poravnanja između podnosilaca predstavki i tužene države. Odluke su objavljene na sajtu suda 24. februara 2022. godine.

Ukupno 44 podnosioca predstavki se obratilo sudu tokom 2020. i 2021. godine zbog povrede prava na pravično suđenje i prava na imovinu. I u ovim sporovima je reč o neizvršenju pravnosnažnih domaćih presuda donetih u korist podnosilaca predstavki protiv preduzeća u društvenoj svojini. Republika Srbija je zaključila prijateljsko poravnanje na iznos od 1.000 evra za svakog podnosioca predstavke na ime naknade nematerijalne štete zbog povreda prava na pravično suđenje iz člana 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima i prava na imovinu iz člana 1 Protokola br. 1 uz Konvenciju (ukupno 44.000 evra), uvećano za iznos od po 250 evra po podnosiocu predstavke na ime troškova postupka pred sudom (ukupno 11.000 evra). Republika Srbija je obavezana da pomenute iznose uplati podnosiocima u roku od tri meseca od dana obaveštavanja o odluci suda.

Ove odluke predstavljaju nastavak niza poravnanja koji je zasnovan na sudskoj praksi i odluci u predmetu Kačapor i drugi protiv Srbije, o čemu smo detaljnije pisali ovde.