Odbor od troje sudija Drugog odeljenja Evropskog suda za ljudska prava doneo je 10. marta 2022. godine osam odluka protiv Republike Srbije u predmetima Denić i drugi protiv Srbije, Janković i drugi protiv Srbije, Jeremić i drugi protiv Srbije, Josimović i drugi protiv Srbije, Stamenković i drugi protiv Srbije, Stevanović i drugi protiv Srbije, Vojinović i drugi protiv Srbije i Tatović protiv Srbije, nakon zaključenja prijateljskih poravnanja između podnosilaca predstavki i tužene države. Odluke su objavljene na sajtu suda 31. marta 2022. godine.

Ukupno 90 podnosilaca predstavki se obratilo sudu tokom 2020. i 2021. godine zbog povreda prava na pravično suđenje i prava na imovinu, usled neizvršenja domaćih pravnosnažnih parničnih presuda protiv preduzeća u društvenoj svojini. Republika Srbija je zaključila prijateljska poravnanja na iznos od 1.000 evra za svakog podnosioca predstavke na ime naknade nematerijalne štete zbog povreda prava na pravično suđenje iz člana 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima i prava na imovinu iz člana 1 Protokola br. 1 uz Konvenciju (ukupno 90.000 evra), uvećano za iznos od po 250 evra po podnosiocu predstavke na ime troškova sudskog postupka (ukupno 22.500 evra). Pomenute iznose Srbija mora da uplati podnosiocima u roku od tri meseca od dana obaveštavanja o odluci suda.

Ove odluke predstavljaju nastavak serije poravnanja koja se oslanja na odluku suda u predmetu Kačapor i drugi protiv Srbije, o čemu smo detaljnije pisali ovde.