Odbor od troje sudija Drugog odeljenja Evropskog suda za ljudska prava doneo je 24. marta 2022. godine presudu u predmetu Pendić protiv Srbije u kojoj je utvrdio povredu prava na pravično suđenje i prava na imovinu. U pitanju je nova meritorna odluka u nizu predmeta o neizvršenju domaćih presuda protiv društvenih preduzeća, a koji se mahom okončavaju poravnanjima. Presuda je objavljena 14. aprila 2022. godine na sajtu suda.

predstavka je podneta 28. juna 2019. godine protiv Republike Srbije zbog odlaganja izvršenja pravnosnažne domaće parnične presude protiv preduzeća u društvenoj svojini. Sporna odluka nije bila izvršena više od osam godina.

ESLJP ni ovde nije odstupio od svojih prethodno ustanovljenih stavova. I u ovoj presudi je ukazao da se izvršenje presude koju donese bilo koji sud mora smatrati sastavnim delom „suđenja“ u smislu člana 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima (pravo na pravično suđenje), i pozvao se na odluku u predmetu Hornsbi protiv Grčke i na presudu u predmetu Kačapor i drugi protiv Srbije. ESLJP je utvrdio da je sporna domaća odluka naložila konkretnu činidbu, zbog čega predstavlja „imovinu“ u smislu člana 1 Protokola br. 1 uz Konvenciju (zaštita imovine).

S obzirom na to da je sud zaključio da vlasti nisu preduzele sve mere da blagovremeno izvrše spornu sudsku odluku u korist podnosioca, predstavku je proglasio prihvatljivom i utvrdio povrede člana 6 stav 1 Konvencije (pravo na pravično suđenje) i člana 1 Protokola br. 1 uz Konvenciju (pravo na imovinu).

Sud je dosudio iznos od 1.000 evra na ime naknade nematerijalne štete i iznos od 250 evra na ime troškova postupka.

Podsećamo da smo o prethodnim meritornim presudama u istom nizu predmeta ranije pisali ovde.