Odbor od troje sudija Drugog odeljenja Evropskog suda za ljudska prava obacio je 24. marta 2022. godine predstavku u predmetu Mulka protiv Srbije zbog zloupotrebe prava na individualnu predstavku. Odluka je objavljena 14. aprila 2022. godine na sajtu suda.

Podnositeljka predstavke se 8. jula 2020. godine obratila sudu zbog povrede prava na pravično suđenje i prava na imovinu, a usled neizvršenja pravnosnažne domaće parnične presude protiv preduzeća u društvenoj svojini. Vlada Srbije je u svom odgovoru navela da je predstavka izostavila činjenicu da je Republika Srbija priznala povredu prava i da je podnositeljka zbog toga tražila naknadu materijalne i nematerijalne štete. Stoga je Vlada predložila da sud odbaci predstavku zbog zloupotrebe prava, u skladu sa članom 35 stav 3 tačka a) i stav 4 Evropske konvencije o ljudskim pravima. Podnosteljka predstavke nije osporila ovu činjenicu, ali ju je smatrala irelevantnom.

Sud je utvrdio da je nadležni domaći sud utvrdio povredu prava 29. juna 2021. godine, da je podnositeljka predstavke iskoristila svoje pravo da traži odštetu, te da o svemu nije obavestila sud, i to bez objašnjenja za ovaj propust. Imajući u vidu da se ove činjenice tiču suštine predstavke, sud je utvrdio da je postupanje podnositeljke bilo u suprotnosti sa svrhom prava na individualnu predstavku, zbog čega je, na osnovu člana  35 stav 3 tačka a) i stav 4 Konvencije odlučio da predstavku odbaci kao neprihvatljivu.

Podsećamo da smo o slučajevima odbacivanja predstavki usled zloupotrebe prava, kao i o uslovima za to, već pisali ovde i ovde.