Odbor od troje sudija Drugog odeljenja Evropskog suda za ljudska prava doneo je 25. avgusta 2022. godine odluke u predmetima Džanković protiv Srbije i Belić Babić protiv Srbije kojima je odbacio predstavke podnete od strane ukupno 74 podnosioca zbog zloupotrebe prava na individualnu predstavku. Odluke su objavljene 15. septembra 2022. godine na sajtu suda.

Predstavke su podnete tokom 2020. godine zbog povrede prava na pravično suđenje i prava na imovinu iz člana 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima i člana 1 Protokola br. 1 uz Konvenciju. I ove predstavke su podnete zbog neizvršenja domaćih parničnih pravnosnažnih presuda protiv preduzeća u društvenoj svojini. Vlada Srbije je navela da su sporne presude izvršene i zatražila je da sud predstavke odbaci zbog zloupotrebe prava, shodno članu 35 stav 3 a) i stav 4 Konvencije, što podnosioci nisu osporili.

Sud je utvrdio da je država u potpunosti isplatila dosuđene iznose u periodu od 24. avgusta 2020. godine do 22. februara 2021. godine, o čemu podnosioci predstavki nisu obavestili sud niti su taj propust obrazložili. Pošto se informacije o isplati tiču same suštine predstavki, sud je zaključio da je takvo ponašanje podnosilaca u suprotnosti sa svrhom prava na individualnu predstavku, ponovo se osvrćući na profesionalnu dužnost advokata prema sudu.

Sud je i u ovim predmetima, kao što smo i ranije pisali ovde, zaključio da predstavke predstavljaju zloupotrebu prava na individualnu predstavku, pa ih je, u skladu sa članom 35 stav 3 tačka a) i stav 4 Konvencije, jednoglasno  odbacio kao neprihvatljive.