Odbor od troje sudija Četvrtog odeljenja Evropskog suda za ljudska prava doneo je 9. marta 2023. godine tri odluke zbog neizvršenja pravnosnažnih presuda domaćih sudova protiv društvenih preduzeća. Odluke su donete u predmetima Maričić i drugi protiv Srbije, Pajkić i drugi protiv Srbije i Pavlov protiv Srbije, po predstavkama podnetim tokom 2021. i 2022. godine. poravnanja su zaključena sa ukupno 22 podnosioca zbog povreda prava na pravično suđenje iz člana 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima i prava na imovinu iz člana 1 Protokola br. 1 uz Konvenciju, na iznose od 1.000 evra po podnosiocu na ime naknade nematerijalne štete i 250 evra po podnosiocu na ime troškova postupka. Pored toga, Srbija je obavezana da izvrši domaće presude.

Ove odluke se tiču sistemskog problema u Srbiji o kojem smo ranije pisali ovde i nastavljaju ustaljenu praksu zaključenja poravnanja.

U četvrtom predmetu Jurić protiv Srbije, sud je obrisao predstavku sa liste zbog smrti podnosioca iza kojeg nije bilo naslednika koji bi nastavili postupak pred ESLJP. predstavka se ticala pravičnosti krivičnog postupka po pravu na pravično suđenje iz člana 6 stav 1 Konvencije.

Sve četiri odluke su objavljene na sajtu suda 30. marta 2023. godine.