Na sajtu Međunarodnog centra za rešavanje investicionih sporova, pod čijim okriljem se vodi arbitražni postupak u predmetu Rand Investments Ltd. i drugi protiv Srbije, objavljeno je da je ovaj postupak okončan 29. juna 2023. godine donošenjem konačne arbitražne odluke. Uz odluku je priloženo i izdvojeno mišljenje arbitra postavljenog od strane Srbije, Marsela Koena (Marcelo Kohen).

Kako smo ranije izvestili, postupak je pokrenut u martu 2018. godine po osnovu bilateralnih investicionih sporazuma koje je Srbija zaključila sa Kanadom i Kiprom. Ovo je ujedno i prva investiciona arbitraža protiv Srbije u kojoj je postupak javan.

Osnov za pokretanje investicione arbitraže bio je raskid ugovora o privatizaciji privrednog društva „BD Agro“ iz Dobanovaca od strane Agencije za privatizaciju, kao i naknadni prenos udela u ovom privrednom društvu na agenciju. Prema navodima tužbe, ovakav sled događaja predstavlja direktnu eksproprijaciju sprovedenu suprotno odredbama bilateralnih investicionih sporazuma. Tužioci smatraju da su ovim postupcima povređene i druge obaveze Srbije iz bilateralnih investicionih sporazuma sa Kanadom i Kiprom, koje se odnose na zaštitu stranih investicija, poput standarda pravičnog i ravnopravnog tretmana i tretmana najpovlašćenije nacije.

Tužioci su zahtevali naknadu štete u iznosu od 67 miliona evra i pripadajuću kamatu, kao i naknadu svih troškova koje su tužioci imali u vezi sa postupkom, u iznosu od skoro 6 miliona evra.

Detaljnije informacije o donetoj odluci, kao i prateću analizu, objavićemo kada ona postane dostupna.